Stanovy Klubu

Článek 1

Název Klubu

Klub finančních ředitelů (CFO Club)

Článek 2

Sídlo Klubu

Sídlem Klubu je Karlínské náměstí 6, 186 00 Praha 8.

Článek 3

Poslání a cíle Klubu

(Cíl Klubu)

3.1. Klub je občanským sdružením, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění (dále jako „zákon o sdružování občanů“), na dobu neurčitou, s působností na celém území České republiky. Klub je dobrovolnou organizací finančních ředitelů, kteří ve své činnosti přispívají ke zvyšování výkonnosti a šíření nejlepších postupů v oblasti finančního řízení, zachovávají a prosazují etické principy a profesionální kvality.

3.2. Klub má za cíl:

 • poskytovat členům zázemí a informace pro podporu výkonu jejich profese,
 • popularizovat činnost finančních ředitelů jak obecně, tak i jednotlivě,
 • stanovovat standardy pro činnost finančních ředitelů a prosazovat je do praxe,
 • zprostředkovávat neformální i odborná setkání finančních ředitelů a dalších odborníků z oblasti řízení financí.

Článek 4

Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou Sněm, Rada, Prezident a dva Viceprezidenti.

Článek 5

Sněm

5.1. Sněm je nejvyšším orgánem Klubu.

5.2. Právo účasti na Sněmu a právo na něm hlasovat, je základním právem každého řádného člena Klubu.

5.3. Sněm svolává jednou ročně Rada, a to pozvánkou, zaslanou všem řádným členům Klubu ve lhůtě nejméně třicet dní před plánovaným dnem konání Sněmu, a to buď ve formě dopisu zaslaného na adresu řádného člena Klubu, nebo e-mailem. Pozvánka na Sněm obsahuje zejména termín a místo konání Sněmu, sdělení, zda se koná řádné nebo mimořádné zasedání Sněmu a pořad jednání Sněmu.

5.4. Zasedání Sněmu řídí Prezident, nebo jím pověřený Viceprezident, v souladu s jednacím řádem, schváleným Sněmem při jeho zahájení. Návrh jednacího řádu bude zpracován a Sněmu předložen Radou a členům Klubu zaslán společně s pozvánkou na Sněm.

5.5. Sněm:

 • volí a odvolává členy Rady;
 • projednává a schvaluje zprávu Rady o činnosti Klubu;
 • schvaluje plán činnosti Klubu;
 • projednává a schvaluje návrhy na změny stanov Klubu, návrh na změnu stanov předkládá Rada;
 • rozhoduje o návrhu Rady na zrušení Klubu;
 • rozhoduje o vyloučení člena Klubu;
 • uděluje čestné tituly a vyznamenání;
 • uděluje čestné členství Klubu a rozhoduje o jeho odvolání;
 • schvaluje pravidla pro hospodaření Klubu.

5.6. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina všech řádných členů Klubu; nesejde-li se usnášeníschopný Sněm, svolá Rada nejpozději do jednoho měsíce náhradní Sněm, tento je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných členů. Sněm rozhoduje prostou většinou, tj. k jeho souhlasnému stanovisku je zapotřebí souhlasného stanoviska většiny hlasů na Sněmu přítomných členů. Pokud Sněm rozhoduje o volbě a odvolání členů Rady, o návrhu Rady na zrušení Klubu a o udělení čestného členství Klubu a o jeho odvolání, je k rozhodnutí zapotřebí souhlasu 2/3 (dvou třetin) všech hlasů všech řádných členů Klubu.

5.7. O rozhodnutí Sněmu se pořizuje písemný zápis o konání Sněmu, který musí být podepsán Prezidentem, zapisovatelem a ověřovatelem zápisu. Zapisovatel a ověřovatel zápisu budou zvoleni vždy po schválení jednacího řádu Sněmu.

5.8. Rada je povinna svolat mimořádné zasedání Sněmu, pokud ji o jeho svolání písemně požádá nadpoloviční většina všech řádných členů Klubu. Na mimořádném zasedání Sněmu lze projednávat výhradně otázky, které byly důvodem k jeho svolání.

5.9. Člen Klubu se Sněmu účastní osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem člena Klubu může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let, která bude způsobilá k právním úkonům. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc musí obsahovat prohlášení zmocněné osoby, že zmocnění přijímá v celém rozsahu.

Článek 6

Rada

6.1. Rada je nejvyšším výkonným orgánem Klubu v době mezi zasedáními Sněmu.

6.2. Rada je složena z 9 (devíti) řádných členů Klubu, kteří jsou voleni Sněmem tak, že dosáhnou při tajné volbě na Sněmu nadpoloviční většiny hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů se hlasuje ve druhém, případně dalších kolech. Členové jsou voleni na dobu tři let. Každý rok se volí noví tři členové na základě nominace, kterou schválí členové Rady. První tři roky se stanoví hlasováním v Radě, kteří tři členové budou nahrazeni nově zvolenými členy.

6.3. Funkce člena Rady je čestná a bezplatná.

6.4. Funkce člena Rady vzniká jeho zvolením. Funkční období členů Rady trvá ode dne jejich zvolení Sněmem, případně ode dne nástupu do funkce podle čl. 6.5. Opětovná volba člena Rady je možná.

6.5. Člen Rady může ze své funkce ve vážných a odůvodněných případech odstoupit i před uplynutím funkčního období, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným k rukám Prezidenta, nebo Viceprezidenta, nebo může být odvolán Sněmem v případě jeho vyloučení z Klubu. V takovém případě na jeho místo nastupuje automaticky další člen v pořadí podle počtu obdržených hlasů při poslední volbě Rady. Za tímto účelem obsahuje zápis o konání Sněmu vždy seznam všech kandidátů na zvolení za členy Rady s určením jejich pořadí v počtu získaných hlasů podle provedeného hlasování na Sněmu.

6.6. Rada se schází nejméně jednou za čtyři měsíce. Její jednání svolává Prezident, nebo jím pověřený Viceprezident, a to písemně nebo jiným způsobem, na kterém se členové Rady shodnou.

6.7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Rada schvaluje svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

6.8. Jednání Rady řídí Prezident, nebo jím pověřený Viceprezident. Z každého jednání je učiněn písemný zápis, který obsahuje zejména formulaci rozhodnutí, k nimž Rada dospěla na svém jednání, a úkoly, které z jednání Rady vyplývají. Vyhotovení zápisu zajišťuje Prezident a distribuuje elektronicky na všechny členy Rady. V případě, že rozhodnutí nejsou přijata jednomyslně, má zapisovatel povinnost na žádost kteréhokoliv z členů Rady do zápisu výslovně uvést, kteří z členů hlasovali proti přijetí příslušného rozhodnutí.

6.9. Rada:

 • sestavuje a schvaluje zprávu o hospodaření Klubu;
 • stanovuje výši a způsob úhrady členských poplatků;
 • volí z členů Rady Prezidenta a oba Viceprezidenty a rozhoduje o jejich odvolání;
 • každoročně vyhlašuje udílení výroční ceny Finanční ředitel a stanoví pravidla pro udílení této ceny;
 • svolává a připravuje zasedání Sněmu;
 • projednává a schvaluje smlouvy s partnery Klubu;
 • vyzývá na doporučení komise pro členství v Klubu nové členy Klubu, připravuje a schvaluje jejich přijetí;
 • schvaluje strategii a způsob prezentace Klubu a jednotlivých členů ve spojitosti s Klubem;
 • řídí Klubovou činnost Klubu;
 • sleduje činnost členů Klubu a vytváří možnosti pro jejich profesní růst;
 • monitoruje podněty a události, které mají nebo mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na Klub, na profesi finančního ředitele nebo na jednotlivé členy;
 • zabývá se profesními problémy členů Klubu a rozhoduje o formě a míře účasti Klubu na jejich řešení;
 • informuje členy Klubu o dění v Klubu a o dalších relevantních aktualitách;
 • vede evidenci, stanovuje termín a řídí výběr členských příspěvků;
 • hospodaří s prostředky Klubu podle pravidel pro hospodaření Klubu schválených Sněmem;
 • zajišťuje řádné vedení předepsané účetní evidence a účetnictví a správy majetku Klubu;
 • schvaluje další vnitřní předpisy, předkládá je k podpisu Prezidentovi, vydává je a seznamuje s nimi členy Klubu.

Článek 7

Prezident

7.1. Prezident je členem Rady a formálním představitelem Klubu. V souladu s čl. 13 činí jménem Klubu právní úkony jako jeho statutární orgán.

7.2. Prezidenta volí a odvolává Rada ze svých členů.

7.3. Prezident reprezentuje Klub a je z tohoto titulu oprávněn činit oficiální prohlášení jménem Klubu.

7.4. Prezident svolává jednání Rady a řídí její činnost a má právo být informován o veškeré činnosti Klubu, jakož i o činnosti všech členů, která má vztah ke Klubu.

7.5. Prezident řídí činnost sekretariátu a dalšího aparátu Klubu.

Článek 8

Viceprezidenti

8.1. Rada má dva Viceprezidenty.

8.2. Oba Viceprezidenty volí a odvolává Rada ze svých členů.

8.3. V případech, kdy Prezident nemůže vykonávat svou funkci po dobu delší než tři týdny, zastupují Prezidenta po čas jeho nepřítomnosti při výkonu jeho pravomocí oba Viceprezidenti společně. V tomto případě jsou Viceprezidenti v souladu s čl. 13. statutárním orgánem Klubu.

Článek 9

Členství v Klubu

9.1. Řádným členem Klubu se může stát osoba, která aktivně vykonává profesi finanční/ho ředitele/lky či odborníka z oblasti řízení financí nebo tuto profesi vykonávala v minulosti alespoň po dobu jednoho roku, nebo prokáže jiný vztah k této profesi. Řádným členem Klubu se dále může stát právnická osoba, jejímž finančním ředitelem je fyzická osoba, která je členem Klubu.

9.2 Řádným členem Klubu se fyzická nebo právnická osoba podle předchozího odstavce stává, pokud sama projeví zájem o vstup do Klubu podáním písemné či elektronické přihlášky nebo jí členství v Klubu navrhne Rada, souhlasí se svým členstvím i stanovami Klubu, a pro její členství hlasuje více než polovina všech členů Rady přítomných na nejbližším zasedání Rady, které bude přezkoumávat, zda jsou splněny podmínky pro přijetí podle čl. 9.1. Členství vzniká splněním výše uvedených podmínek a zaplacením členského příspěvku. Členský příspěvek se dělí na platinové, zlaté a základní podle jeho výše se odvíjí členské výhody v Klubu a počet hlasů jednotlivého člena při hlasování Sněmu. Základní členství = 1 hlas, zlaté členství = 10 hlasů, platinové členství = 20 hlasů,. Členové Rady jsou automaticky držiteli platinového členství se stejnými výhodami.

9.3. Zakládajícími členy Klubu se stávají osoby, které byly osloveny při založení Klubu přípravným výborem, splňují podmínky předchozích článků, a které se zúčastní ustavujícího Sněmu. Tyto osoby se stávají řádnými členy Klubu okamžikem zahájení ustavujícího Sněmu.

9.4. Členství v Klubu zaniká:

 • vzdáním se členství na základě písemného sdělení této skutečnosti Radě, a to buď k rukám Prezidenta nebo kteréhokoliv z Viceprezidentů, přičemž členství v Klubu zaniká ke dni doručení tohoto sdělení;
 • úmrtím člena;
 • vyloučením člena na základě rozhodnutí Sněmu, přičemž iniciovat jednání o takovém rozhodnutí může kterýkoliv řádný člen výhradně z důvodů pochybností o profesionálním nebo mravním profilu člena nebo z důvodů takové činnosti člena, která by poškozovala nebo mohla významně poškodit Klub;
 • nezaplacením členského příspěvku ve výši stanovené Radou a do termínu stanoveného Radou.

9.5. Čestnými členy Klubu se mohou stát osoby, které se výraznou a zásadní měrou zasloužily o popularizaci a podporu profese finančního ředitele nebo Klubu jako takového.

9.6. Čestné členy Klubu volí a odvolává Sněm na návrh Rady.

9.7. Čestní členové Klubu se mohou zúčastňovat Klubové a další činnosti Klubu, nemohou však hlasovat na Sněmu a nemohou být voleni do orgánů Klubu.

Článek 10

Práva a povinnosti členů

10.1. Řádný člen Klubu má zejména právo:

 • zúčastňovat se Sněmu;
 • být informován o činnosti Klubu a o jeho členské základně;
 • zúčastňovat se činnosti Klubu;
 • požívat všech výhod, které z členství v Klubu plynou.

10.2. Řádný člen Klubu má právo hlasovat na Sněmu o všech záležitostech Klubu, navrhovat stávající členy Klubu na funkce v orgánech Klubu, právo volit a být volen do orgánů Klubu.

10.3. Řádný člen Klubu má ve zvláštních případech právo se obracet na smírčí komisi k řešení sporných nebo nepředvídaných případů, které se dotýkají člena, skupiny členů, orgánu Klubu nebo Klubu jako takového.

10.4. Řádný člen Klubu má zejména povinnost

 • dodržovat stanovy Klubu a další pro členy závazné vnitřní předpisy Klubu, přijaté Radou;
 • naplňovat ve své profesi poslání a cíle Klubu;
 • chránit dobré jméno Klubu;
 • dodržovat rozhodnutí a usnesení orgánů Klubu;
 • platit členské příspěvky;
 • bez zbytečného odkladu oznámit Radě změny údajů, které jsou předmětem členské evidence.

Článek 11

Hospodaření Klubu

11.1. Klub je neziskovou organizací. Příjmy Klubu jsou tvořeny zejména příjmy z členských příspěvků a darů fyzických a právnických osob, adresovaných přímo Klubu či grantů směrovaných na zakládající členy.

11.2. Výdaji Klubu jsou výdaje na činnost sekretariátu Klubu a na Klubovou činnost.

11.3. Logo Klubu může být použito výhradně se souhlasem Prezidenta.

Článek 12

Vnitřní předpisy

12.1. Vnitřní předpisy dále upravují činnost Klubu a tvoří je zejména pravidla evidence členů Klubu, pravidla pro ustanovování a činnost komisí, pravidla hospodaření a jednací řád Rady.

12.2. Vnitřní předpisy nesmí být v rozporu se Stanovami Klubu a všeobecné závaznými právními předpisy.

12.3. Vnitřní předpisy schvalují členové Rady nadpoloviční většinou svých hlasů a nabývají platnosti a účinnosti podpisem Prezidenta.

Článek 13

Jednání a podepisování za Klub

Jménem Klubu jedná a podepisuje Prezident a v době, kdy nemůže vykonávat svou funkci podle článku 7, jednají a podepisují jménem Klubu dva Viceprezidenti společně. Podepisování jménem Klubu se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Klubu připojí svůj podpis Prezident nebo dva Viceprezidenti.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto stanovy Klubu nabývají účinnosti a Klub vzniká dnem registrace u Ministerstva vnitra podle ustanovení § 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.

14.2. Do dne konání ustavujícího Sněmu jedná jménem Klubu přípravný výbor.